top of page

Felszámolói ág

Társaságunk felszámoló cégként különböző eljárások sorát bonyolítja le:

 

   1. Fizetésképtelenségi eljárásokban

      1.1 Csődeljárás

      1.2 Felszámolási eljárás

      1.3 Vagyonrendezési eljárás

 

   2. Megszüntetési eljárásban

      2.1 Végelszámolási eljárás

      2.2 Kényszer-törlési eljárás

 

A fenti eljárások szakterületek sorát érintik - jog, közgazdaságtan, számvitel, de a vagyonelemek értékelésénél, felmérésénél is a lehető legtágabb spektrumon található területek kerülhetnek fókuszba az agráriumtól a nehéziparon keresztül az informatikáig. Mindez magában foglalja részben jelentős szellemi, szakmai kapacitás meglétét, másrészt olyan szakmai kompetenciákat, melyek segítenek a lehető legjobb megoldásokat – akár a megfelelő szakértők kiválasztásával – megtalálni.

Bármennyire is szerteágazó és változatosságában szép, kihívásokkal teli szakmai terület a felszámoló cégeké, vannak bizonyos olyan alapvető szemléletmódbeli vezérfonalak, melyek cégünk hosszú távú hozzáállását, szakmai munkáját meghatározzák.

Ezt egyfajta küldetésként is meg lehet fogalmazni, mely mind a stratégiai tervezés, mind a mindennapos operatív feladatok elvégzése során hivatkozási pontként kell, hogy jelen legyen. Ezeket nem csak „befelé”, a társaság tagjai, alkalmazottjai, a kollégák sora felé kommunikáljuk, s tartjuk prioritásnak, de ezeknek a velünk munkakapcsolatban, az eljárások lebonyolításában részt vevő „külső” partnerek (szakértők, szállítók, stb.) is meg kell, hogy feleljenek.

 

Alapelveink

 

1. Szakmai elv – kifogástalan, magas szakmai kvalitás

Ahogy társaságunk is elvárja partnereitől, úgy mi magunk is a lehető legmagasabb szinten kívánjuk „művelni” szakmánkat. Ennek érdekében olyan szakmai stábbal rendelkezünk, melyben a fiatalos lendület, tettrekészség, kíváncsiság és a szakmai rutin, tapasztalat kellően hatékony keverékét sikerült létrehoznunk.

 

2. Szakmai elv – támadhatatlanság

A ránk bízott vagyonnal kell gazdálkodni, mely tevékenységet – természetes módon – árgus         szemekkel figyelik az eljárásban részt vevő felek mindegyike:

 - felszámolóbíró, mint az eljárás lebonyolításának törvényi őre

 - adós, aki addigi jogszerű eljárását, vagyonnal történt helyes gazdálkodását kívánja bemutatni, illetve személyes gazdasági érdeke, hogy a hitelezők felé a tartozások minél nagyobb mértékben rendeződjenek

 - hitelező aki a felszámoló (vagyonfelügyelő, végelszámoló) birtokában, kezelésében lévő vagyonból remélheti követelései megtérülését.

 

Mindemellett felszámolócégként az egyes eljárásokban (felszámolás, végelszámolás, csődeljárás) az elvégzett szakmai munka díjazása is részben vagy egészben a megőrzött és/vagy felkutatott, fellelt vagyon mértékétől is függ.

Ez a kölcsönös érdekeltségi viszonyrendszer, illetve felszámoló polgári, büntetőjogi felelőssége a vagyon kezelése kapcsán egyaránt elsődleges szemponttá teszi a kifogástalan szakmai munkát - mely egyben garanciája lehet a társaságunknál alapelvi szinten megfogalmazott megtámadhatatlanságnak.

 

3. Általános eljárási elv – társadalmi hasznosság közérdek

A különböző eljárások mindegyikében szempontként vesszük figyelembe, hogy van-e rá lehetőség, hogy reorganizáció útján újraszervezzük, újjászervezzük az adott társaságot. Erre ösztönöz:

 - a már kialakult gazdasági-szociális háló a szállítói-vevői körrel,

 - a meglévő termelő egységek, struktúrák megóvása, megőrzése

 - a munkahelyek megőrzése, a dolgozói egzisztenciák minél hatékonyabb védelme

Az ezzel kapcsolatos felszámolói felelősséget nem lehet eléggé hangsúlyozni, ugyanis az általunk kezelt társaságokat nem pusztán a gazdasági rendszerben aktuálisan anomáliaként, rendszeridegen, diszfunkcionális elemként kezeljük, hanem egyfajta lehetőségként, kihívásként: a társaságunk meglévő szellemi tőkéje, a gazdasági, jogi, számviteli, műszaki, stb. területen rendelkezésünkre álló ismeretanyag birtokában minden egyes esetben körültekintően járunk el annak érdekében, hogy amennyiben lehetőség van rá, átmeneti válságmenedzselés, átstrukturálás, stb. során egy társaságot újraszervezni, akkor amennyiben arra a társaság tulajdonosai részéről is kellő hajlandóság van, partnerként segítsük.

 

4. Általános eljárási elv – nyitottság közérdek, hitelezői érdek

Bármely eljárásról is legyen szó, kiemelt fontosságot tulajdonítunk az átláthatóságnak, a lehető legszélesebb fórum felé az eljárások folyamatos kommunikálásának. Ennek okaként mind az általunk végzett munka bemutatása, mind szakmai tevékenységünk folyamatos egyeztetése, ellenőrzésének lehetősége útján a már fentebb tagolt támadhatatlanságot tudjuk felhozni. Végül, de nem utolsó sorban pedig a folyamatos információáramlás segítségével a közbizalmat is erősíteni tudjuk mind a konkrét eljárásokban szereplő felekben, mind általánosságban, a társadalomban az ilyen típusú eljárások hatékonysága, kapcsán.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Liquidation Branch

 

Our company, as a liquidation firm, manages numerous different procedures:

 

1. Insolvency Proceedings  

1.1 Bankruptcy Proceeding  

1.2 Final Settlement Proceeding

1.3 Property Distribution Proceeding

 

2. Winding-up Proceedings  

2.1 Final Settlement Proceeding

2.2 Involuntary De-Registration Proceeding

 

The above proceedings affect numerous fields of expertise, law, economics, accounting, and during the evaluation, assessment of assets the most diverse fields may be in the focus, from agriculture through heavy industry to information technology. All of this requires on the one hand the existence of a considerable intellectual and professional capacity, on the other hand such technical competences that facilitate finding the best possible solutions by the selection of the appropriate experts.

 

No matter how multi-faceted and beautiful with diversity as well as full of challenges the professional field of liquidation companies is, there are some fundamental approach guidelines that determine the long term conduct and professional work of our company.

 

This can be expressed as a kind of a mission that must be present as a point of reference in the course of the performance of daily operative tasks as well as during strategic planning. We not only communicated this and consider it a priority “internally” towards the members of the company, employees and all the staff members, but also the “external” partners (experts, suppliers, etc.) who participate in a working relationship with us in the management of the proceedings must comply with them.

 

Fundamental principles

 

Professional principle – impeccable, high professional quality

 

Just as our company requires from its partners, we ourselves also have a commitment to “conduct” our profession on the highest possible quality standard. In the interest of achieving this we have a professional staff by which we managed to create the properly effective mixture of youthful dynamism, readiness for action, curiosity and professional experience.

 

Professional principle – unassailability

 

We must manage the assets entrusted upon us, which activity is of course observed with watchful eyes by all the parties involved in the proceeding:

 

  • the receiver, as the law enforcement officer of the administration of the liquidation proceeding

 

  • the debtor, who intends to present its lawful process so far and its appropriate management of the assets, while it is in its personal financial interest to ensure that the debts are settled towards the creditors to the largest extent possible

 

  • the creditor who can hope the payment of its claims from the assets in the possession, management of the receiver (administrator, liquidator)

 

 

 

In addition to all this, as a liquidation firm, the fee for our work performance partially or fully depends on the amount of retained and/or discovered, found assets.

This system of mutual interest relationships, as well as the Civil Law and Criminal Law responsibility of the liquidator in relation to the management of the assets all make impeccable professional work a primary aspect, which can also serve as a guarantee of unassailability expressed by our company on a fundamental principle level.

 

 

General proceeding principle – social benefit, public interest

 

During each and every one of the various proceeding we consider as a viewpoint if there is an opportunity that after reorganization we can reestablish the specific company. We are motivated for this by:
 

  • the already developed financial-social network with our supplier-client range,

  • the intent to protect and preserve existing production units and structures

  • the preservation of jobs, protecting employee interests as effectively as

The liquidator responsibility connected to this cannot be emphasized enough, specifically we do not consider the companies managed by us as just anomalies in the current economic system, or as dysfunctional elements that are foreign to the system, rather as a kind of opportunity and challenge: in the possession of our company’s existing intellectual capital and knowledge material in the fields of economics, law, accounting, technologies, etc. in each and every case we proceed in a circumspect manner, thus if it is possible we reorganize the company by interim crisis management, restructuring, etc. and we assist as partners if there is sufficient inclination for this from the part of the company’s owners .

 

General proceeding principle – openness to public interest and creditor interest

 

In every kind of proceeding we devote highlighted importance to transparency, thus we continuously communicate the proceedings toward the broadest possible forum. We can present the above mentioned unassailability as a reason for this, by the constant harmonization of our professional activity and by way of making inspections possible. Finally, but not the least importantly, by means of continuous information flow we are able to strengthen public trust as well, both in the case of the parties participating in the specific proceedings, and in society generally in relation to the efficiency of these types of proceedings.

Company name:        Hungaro-Justitia Ltd.

Address:                       H-8200 Veszprém, Óváros street 22.

Phone number:          + 36 (30) 400-7556

Via e-mail:                  felszamolas@hungarojustitiakft.hu

If you need further information, please don't hesitate to contact us.

bottom of page